0

Huraian Surah Al-Faatihah

Surah Al-Fatihah (سورة الفاتحة) - Pembukaan - surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir.

Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah.

Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran.

Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (
ام القــرآن - Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (ام الكتاب - Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri.

Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat.

Kandungannya


Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran, yaitu :

1) Keimanan

Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah, karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini.

Diantara nikmat itu ialah nikmat menciptakan,nikmat mendidik dan menumbuhkan, sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa, tetapi juga mengandung erti tarbiyyah iaitu mendidik dan menumbuhkan.

Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya dan alam ini bersumber dari Allah, kerana Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini.

Pendidikan, penjagaan dan penumbuhan oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan difikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi sumber kepada pelbagai ilmu pengetahuan yang dapat menambahkan keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah, serta berguna bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah lah yang berkuasa, segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya.

Keimanan (ketauhidan) itu ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5, iaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). Ayat ini mengandungi erti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah.


2) Hukum-hukum

Ayat ini juga menuntun manusia ke jalan kebahagiaan (jalan yang lurus) dan cara-cara yang seharusnya dilakukan untuk menempuh jalan itu iaitu dengan menyembah hanya kepada Allah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

3) Kisah-kisah

Terdapat juga kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang.
Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah :

1. para Nabi

2. para siddiqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman)

3. syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid)

4. saalihiin (orang-orang yang saleh).

Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain.


Penutup


Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur asas syari'at Islam, kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surah berikutnya.

Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya.

Dibahagian akhir surah Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus, sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan dalam surah Al-Faatihah.


Nama Lain

Al-Fatihah (Pembuka)

Ummul Kitab (induk al-Kitab)

Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an)

As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang)

Ash-Shalah (Solat)

al-Hamd (Pujian)

Al-Wafiyah (yang Sempurna)

al-Kanzu (simpanan yang Tebal)

asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan)

Asy-Syifa (Ubat)

al-Kafiyah (yang Mencukupi)

al-Asas (Pokok)

0 comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to Top